Employee registration

Those data will be used and processed only for the needs of agency. Fields marked * are required.Basic information

Information about education

Information about employment

Photo

CV


Súhlas so spracúvaním osobných údajov

(podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v o zmene a doplnení niektorých zákonov)

s ú h l a s í m

So spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov, uvedených v osobnom dotazníku alebo životopise, pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zároveň týmto vyhlasujem, že údaje mnou uvedené sú pravdivé, správne a aktuálne. Ďalej týmto vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním osobnej fotografie, so spracovaním fotokópie dokladu o dosiahnutom vzdelaní, fotokópie občianskeho preukazu, fotokópie preukazu poistenca. Osobné údaje uchádzača o zamestnanie sa môžu spracúvať na dobu neurčitú. Súhlas zamestnanca so spracovaním a poskytnutím osobných údajov a spracovaním fotokópií dokladov môže zamestnanec odvolať. Odvolanie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia zamestnávateľovi a nemá spätné účinky. V prípade ak tak vykoná, budú jeho osobné údaje riadne zlikvidované, skartované. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z..

Login

 

partneri